Stars & sparkles

Wanneer de zon net is ondergegaan en het strand en de duinovergangen verlaten zijn, ga ik het strand op. Juist dan heb je prachtige kleuren en met dit warme heldere weer heb je kans op een prachtig natuurfenomeen: bioluminescentie (zeevonk). Het is een prachtig gezicht, magisch. Lopend langs de vloedlijn licht elke voetstap op, het lijkt wel Avatar. Onder de sterren, spetterend door de golven, voel ik me een heel gelukkig mens…..

Nancy 

When the sun has just set and the beach and the dune transitions are deserted, I go to the beach. Right then you have beautiful colors and with this warm clear weather you have a chance of a beautiful natural phenomenon: bioluminescence. It is a beautiful sight, magical. Walking along the flood line lights up every footstep, it looks like Avatar. Beneath the stars, splashing through the waves, I am a very happy person …..

Nancy 

 

Foto’s van afgelopen nacht en 19 juli | Pictures from last night and july 19th

stars and sparkles-3

stars and sparkles-10

stars and sparkles-19

stars and sparkles-34

sparkle-10

sparkle

Tie ribs & tape

Zeer waarschijnlijk kent iedereen het geluid van zijn of haar apparaten goed. Het viel mij een aantal weken geleden op dat mijn pc toch wel veel lawaai begon te maken. Speccy laten draaien en bleek de processor veel te warm te worden, maar liefst 103 graden bij het draaien van bijvoorbeeld antimalware bytes. OMG! Bij het inspecteren van mijn kast bleken de grote ventilatoren niet te draaien.  En ik had het vermoeden dat de koelpasta vervangen moest worden. Afspraak met André gemaakt en bleek dat de ventilatoren niet aangesloten zaten (!). Vorig jaar, voordat ik het hele project Selkie heb gemaakt, heb ik een nieuwe videokaart laten installeren en sindsdien hebben deze ventilatoren niet gedraaid. Wat een ramp; al die bewerkingen hebben alleen op de ventilator van de videokaart en de processor gedraaid. Koelpasta was dus verpulverd, maar deze had André niet op voorraad. PC in elkaar gezet, ventilatoren draaiden weer en weer naar huis (“neem je kast mee, dan bekijk ik het hier” Met mijn grote bak hoefde ik gelukkig alleen de straat over, maar ik heb wel wat rare blikken gehad ;-). ). Aangesloten en toen kreeg ik meteen de melding: CPU overheated! Shut down. Dan kun je alleen nog maar grote ogen opzetten en als een gek op de uitknop drukken. En maar hopen dat er niks beschadigd is. Twee dagen later kwam de koelpasta binnen en ik had al gezocht hoe ik deze moest aanbrengen. Koelpasta erop, fluitje van een cent, maar denk je dat ik die ventilator weer terugkreeg? Er zitten 4 pins aan en die moeten in de moederbord gedrukt worden totdat je een klik hoort. Ik dacht, het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik de moederbord verbuig?? En dat ik met die bak weer de straat over moet, dat is mijn eer te na. Lang leve de YouTube filmpjes voor dummies; er blijkt een systeem in die pins te zitten. Met een hartslag van een halve marathon loper en 10 shagjes later is het gelukt en de pc draaide op een keurige temperatuur! Maar…..de d-schijf was verdwenen en de hoofdtelefoon aansluiting deed het niet. * zucht * Een week later kast weer open en ik wist al waar ik moest zoeken, er zaten natuurlijk kabels los. En het is gelukt, alles doet het weer!! En daar ben ik best wel trots op, hier, in dit huishouden van plakband en tie ribs.

Op de d – schijf stonden nog bewerkingen die ik voor Selkie had gemaakt. Onder andere de eerste encouter met een zeehond in Schotland. Het moest op een specifieke plek en we hadden twee kansen. We hadden de eerste keer in Treshnish op die plek zeehonden gezien, maar die kans krijg je maar 1 keer. Voor de film heb ik toen 2 video’s samengevoegd om toch het beeld van de zeehond op die specifieke plek te hebben. Folkert had ooit een video gemaakt van een huiler op het wad en ik had op de plek van Schotland een video gemaakt. Normaal gesproken werken filmmakers met groene of blauwe schermen, dan kan je die kleur filteren en er andere beelden voor in de plaats zetten. Maar de kleur van de zeehond op het wad was bijna hetzelfde als de achtergrondkleur, dat betekent dat je niet kunt filteren en dus heb ik die zeehond frame voor frame uitgeknipt (48 uur werk) en in de andere video gemonteerd. Ik ben best wel trots op dit resultaat.

Ik ga ervan uit dat ik nu minimaal nog 5 jaar van deze pc kan genieten, maar voordat het op de een of andere manier verdwijnt, onder de engelse vertaling van dit stuk de originele footage en het resultaat. Voor de geïnteresseerden de link naar de trailer van Selkie waar ook een bewerking in zit waarin de hoofdrolspeler in een zeehond verandert.

En nu….fijne ZONdag!

Nancy

Most likely everyone knows the sound of his or her devices well. It struck me a few weeks ago that my PC started to make a lot of noise. Speccy showed that the processor got way too hot, as much as 103 degrees when running for example antimalware bytes. OMG! When inspecting my PC, the big fans didn’t work. And I had the suspicion that the thermal paste had to be replaced. I made an appointment with André and found that the fans were not connected (!). Last year, before I made the whole project Selkie, I have installed a new video card and since then these fans have not worked. What a disaster; All those effects have only been made on the fan of the video card and the processor. So the thermal paste was pulverized, but this was not in stock. PC put together, fans turned again and back home ( “Take your PC with you, then we’ll inspect it here ” With my big system I only had to cross the street, but I have had some weird looks;-).). Connected and then I immediately got the message: CPU overheated! Shut down. Then you can only stare with wide open eyes and press the off button like crazy. And hope that nothing is damaged. Two days later, the thermal paste came in and I had already searched for how to apply it. Thermal paste applied, peace of cake, but do you think I got that fan screwed back on? There are 4 pins on it and they have to be clicked in the motherboard until you hear a click. I thought, surely it can’t be the intention that I bend the motherboard??? And that I have to cross the street again, there is no honour in that. Bless YouTube movies for Dummies; There appears to be a system in those pins. With a heartbeat of a half marathon runner and 10 cigarettes later it succeeded and the PC showed a neat temperature! But…..the D drive was gone and the headphone jack did not work. * sigh * Open a week later my pc again and I already knew where to look, there were of course cables loose. And I succeeded, everything is working again!! And I’m quite proud of this, here, in this household of sticky tape and tie ribs.

On the D-drive there were some effects I made for Selkie. Among others, the first encouter with a seal in Scotland. It had to be in a specific place and we had two chances. We had seen seals on that spot the first time in Treshnish, but you get that chance only one time. For the film I then merged 2 videos to have the image of the seal on that particular spot. Folkert had once made a video of a seal pup on the mudflats and I had made a video on the spot of Scotland. Normally filmmakers work with green or blue screens, you can filter that color and put other images in place. But the color of the seal on the mudflats was almost the same as the background color, which means that you can not filter and so I cut out that seal frame by frame (48 hours of work) and in the other video mounted. I’m quite proud of this result.

I am assuming that I can now enjoy this PC for at least 5 years, but before it disappears somehow, under the English translation of this piece, the original footage and the result. For those amongst you who are interested the link to the trailer of Selkie where you can also see an editing in which the protagonist changes in a seal.

And now…. have a nice SUNday!

Nancy

 

 

 

trailer Selkie

 

Information overload

Ik zit in de wachtkamer, wachtend op mijn jaarlijkse onderhoudsbeurt voor mijn receptionistes nek- en schouderspieren, en mijn oog valt op een titel “information overload”. Ik vraag het me de laatste tijd vaak af of je hersenen overbelast kunnen raken door alle informatie die we de hele dag binnenhalen. Het is een interessant artikel over ons vernuftig brein; ook al voelt het voor mij soms zo, ze kunnen niet vol raken. Het wordt allemaal, tijdens rust, automatisch gesorteerd in wat belangrijk is en wat niet. Wat niet belangrijk is wordt gewist. Het schiet me ineens te binnen dat Folkert mij ooit vertelde dat hij bewust informatie kan wissen in zijn brein. Goh, wat zou ik dat graag willen kunnen. Ik stel me zo voor dat ik dat als Sherlock Holmes kan doen, een scherm voor je van je brein en dan gaan sorteren. Lijkt me fantastisch.

De afgelopen maanden is het op mijn werk erg druk geweest; onderbezetting, allemaal nieuwe mensen die ingewerkt moesten worden en daarnaast neemt het mailverkeer zo enorm toe, dat ik ’s avonds geen tekst meer uit mijn vingers krijg. Het is nog teveel moeite om een whats-appje te tikken, laat staan facebook te lezen. Erg ‘social’ ben ik dus niet geweest en dat levert dan ook weer stress op.

Langzamerhand komt er weer rust in mijn hoofd. Geen scherm voor me, maar onze honden – een feest om naar te kijken: Zeus die alles even geweldig en interessant vindt en Google die aan haar tweede jeugd is begonnen – , duinen, zand, strand, water, zee, vogels, wolken en lucht. Heel veel lucht en ruimte.

Mijn vrienden, jullie zitten in mijn hart en er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jullie denk. Tot gauw!

Nancy

I sit in the waiting room, waiting for my annual service for my receptionists neck and shoulder muscles, and my eyes catch a title “Information Overload “. Lately, I often wonder whether your brain can get overloaded by all the information we collect all day. It is an interesting article about our ingenious brain; even though it sometimes feels like that, they can’t get full. It is all, during rest, automatically sorted in what is important and what is not. What is not important is deleted. Folkert told me once that he can consciously erase information in his brain. Gee, what would I like to be able to. I imagine that I can do that like Sherlock Holmes, a screen in front of you with a print from your brain and then start sorting. Seems fantastic.

In recent months it has been very busy at work; understaffing, all new people who had to be inscripted and in addition, the mail traffic is so huge that I don’t get any text out of my fingers in the evening. It’s still too much trouble to tap a wee whats-app, let alone read Facebook. I have not been very ‘ social ‘ and that is also stressing.

Gradually, there will be rest in my head again. No screen in front of me, but our dogs-a feast to watch: Zeus who finds everything equally amazing and interesting and Google who has started her second childhood-, dunes, sand, beach, water, sea, birds, clouds and air. Lots of air and space.

My friends, you are in my heart and no day passes that I do not think of you. See you soon!

Nancy

 

Clearing our heads:remember-3

remember-5

remember-6

remember-7

Magic from the North

Mijn telefoon zit vol met apps die mij waarschuwen wanneer er kans is op het noorderlicht en toch lukt het dan om mij niet in te lichten. Zondagochtend kwam Arie Visker langs. Hij is een kenner op het gebied van sterren en fenomenen uit het universum en tijdens het gesprek vertelde hij dat zaterdagavond het noorderlicht te zien was.
Ik: “Wat?! Ik heb helemaal geen waarschuwing van al mijn apps gehad!”
Arie: “Het was zelfs vanuit Groningen goed te zien. Ik heb meerdere foto’s op facebook gezien.” Onnodig te zeggen dat balen voor mij een understatement was. Al jaren wil ik graag het noorderlicht zien. “Maar,” gaat Arie verder, “als het zo helder blijft, heb je vanavond weer grote kans dat het te zien is.”
En warempel er kwam een melding, niet sterk, maar het zou me niet nog eens gebeuren. Camera opgesteld in de duinen bij Stortemelk en wachten. Het was heel helder en aan de horizon zag ik beweging. Na zo’n anderhalf uur kreeg ik een melding binnen dat het nog sterker zou worden, maar was ik inmiddels bijna onderkoeld. De camera heb ik laten draaien – er was toch geen mens te bekennen, niemand die zo gek was om zo lang te gaan staan verkleumen – en even naar huis gefietst. Tot ongeveer 00 uur heb ik staan kijken, nu gewapend met thermokleding, deken en koffie. Het was een prachtige avond en de camera heeft mooie beelden vastgelegd, maar ‘het noorderlicht zien’ blijft op mijn bucketlist staan.

Nancy

My phone is full of apps that warn me when there is a chance of Northern lights and yet they failed to enlighten me. Sunday morning, Arie Visker came along. He is a connoisseur in the field of stars and phenomena from the universe and during the conversation he told us that saturday night the Northern Lights could be seen.
I: “What?! I haven’t had any warning of all my apps!
“Arie:” It was even very easy to see from Groningen. I’ve seen several pictures on Facebook.” Needless to say that being fed up was an understatement for me. For several years now I would like to see the northern Lights. “But,” Arie continues, “If it remains this clear, you’ll have a big chance to see it again tonight. ”
And indeed there came a message, not strong, but it would not happen to me again. Camera set up in the dunes at Stortemelk and wait and watch. It was very bright and on the horizon I saw movement. After about an hour and a half I received a message that it would be even stronger, but I was almost under-cooled. I let the camera run – there was not a soul in sight, no one would be crazy enough to grow cold for so long – and just cycled home. Up to about 00 hours I have been watching, now armed with thermo clothing, blanket and coffee. It was a beautiful evening and the camera has captured beautiful images, but ‘seeing the northern lights’ remains on my bucket list.

Nancy

 

Wad of Wonders

Het leek een grijze middag te worden, maar je weet maar nooit, het weer kan hier zomaar omslaan. Mijn plan was om richting de vuurtoren te lopen, maar eenmaal in de duinen bij de duinwijk zag ik boven het wad een bijzondere speling van het licht, het leek wel aurora boven de Waddenzee……

Nancy

It seemed to be a grey afternoon, but you never know, the weather can change any second at the Wadden isles. My plan was to walk towards the lighthouse, but once in the dunes I saw above the mudflats a special play of light, it looked like aurora above the Waddenzee……

Nancy

wad of wonders-2

wad of wonders-10

wad of wonders-16

wad of wonders-17

 

Cloud Headed

Drukte op het werk en de griep die ook onze deur niet voorbij is gegaan hebben even voor rust gezorgd op onze site. Maar gek genoeg lukte het om tijdens de verbouwing die nu plaats vindt in ons huis om een video te maken: nieuwe timelapses, één oude timelapse die ik nog nooit gebruikt had, een timelapse uit Selkie, nieuwe beelden van onze viervoeters die trouw en met veel plezier (en geduld) graag met me meegaan en….de nieuwe intro/outro van Vingolf!

Nancy

The hustle and bustle of the work and the flu that has not gone past our door have taken a rest on our site. But funnily enough, during the renovation that is now taking place in our house, I managed to make a video: new timelapses, one old timelapse which I had never used, one timelapse from Selkie, new images of our quadrupeds who are faithful and with great pleasure (and patience) like to join me and….the new intro/outro from Vingolf!

Nancy

Sanderling

De Drieteenstrandloper (Calidris Alba) is de strandvogel van Vlieland. Je kunt uren kijken naar het gedribbel langs de vloedlijn.

Folkert

 

The Sanderling (Calidris Alba), the most prominent bird on the beach at Vlieland. Watching the bird fouraging along the shoreline will never get you bored.

a walk in the dunes-5

Revitalize

Mijn werk geeft me de vrijheid om met name in de winter veel van het eiland te kunnen genieten. In de winter ben ik voornamelijk ’s morgens aan het werk, met mijn hoofd in de cijfers, de mails en de boekingen om de rest van de dag weer te kunnen aarden. Dit is de tijd waarin ik mezelf weer oplaad. Duin op, duin af (vaak rennend), soms struikelend omdat ik me vergaap aan de spectaculaire luchten. Het kan me niet schelen dat ik even achter een duin moet schuilen vanwege een stevige bui. De kou en de wind verfrissen. Spieren ontspannen en wanneer ik na een paar uur zwerven weer thuis ben, voel ik me kilo’s lichter.

Vandaag zo tegen 17 uur was het licht in het oosten prachtig. Het oosten is verbonden met het element lucht. Het element lucht staat voor het leven – zonder lucht kunnen we niet leven – , logica, communicatie, leren en gedachten. Een mooi moment om positieve gedachten de lucht in te sturen. Ik wens jullie een goed en verkwikkend weekend!

Nancy

My work gives me the freedom to enjoy much of the Island, especially during the winter. At this time of year I am working mainly in the mornings, with my head in the figures, the mails and the bookings, so I’m able to regenerate at the rest of the day. This is the time when I recharge myself again. Dune on, dune off (often running), sometimes stumbling because I’m in awe with the spectacular skies. I don’t mind that I have to hide behind a dune because of a strong shower. The cold and the wind refresh. Muscles relax and when I come home again after a few hours roaming, I feel as if I have lost tons of weight.

Today around 5 o’clock pm, the light in the east was wonderful. The east is connected to the element air. The element air stands for life – without air we can not live -, logic, communication, learning and thoughts. A nice moment to send positive thoughts to the air. I wish you a good and invigorating weekend!

Nancy