Stars & sparkles

Wanneer de zon net is ondergegaan en het strand en de duinovergangen verlaten zijn, ga ik het strand op. Juist dan heb je prachtige kleuren en met dit warme heldere weer heb je kans op een prachtig natuurfenomeen: bioluminescentie (zeevonk). Het is een prachtig gezicht, magisch. Lopend langs de vloedlijn licht elke voetstap op, het lijkt wel Avatar. Onder de sterren, spetterend door de golven, voel ik me een heel gelukkig mens…..

Nancy 

When the sun has just set and the beach and the dune transitions are deserted, I go to the beach. Right then you have beautiful colors and with this warm clear weather you have a chance of a beautiful natural phenomenon: bioluminescence. It is a beautiful sight, magical. Walking along the flood line lights up every footstep, it looks like Avatar. Beneath the stars, splashing through the waves, I am a very happy person …..

Nancy 

 

Foto’s van afgelopen nacht en 19 juli | Pictures from last night and july 19th

stars and sparkles-3

stars and sparkles-10

stars and sparkles-19

stars and sparkles-34

sparkle-10

sparkle

Tie ribs & tape

Zeer waarschijnlijk kent iedereen het geluid van zijn of haar apparaten goed. Het viel mij een aantal weken geleden op dat mijn pc toch wel veel lawaai begon te maken. Speccy laten draaien en bleek de processor veel te warm te worden, maar liefst 103 graden bij het draaien van bijvoorbeeld antimalware bytes. OMG! Bij het inspecteren van mijn kast bleken de grote ventilatoren niet te draaien.  En ik had het vermoeden dat de koelpasta vervangen moest worden. Afspraak met André gemaakt en bleek dat de ventilatoren niet aangesloten zaten (!). Vorig jaar, voordat ik het hele project Selkie heb gemaakt, heb ik een nieuwe videokaart laten installeren en sindsdien hebben deze ventilatoren niet gedraaid. Wat een ramp; al die bewerkingen hebben alleen op de ventilator van de videokaart en de processor gedraaid. Koelpasta was dus verpulverd, maar deze had André niet op voorraad. PC in elkaar gezet, ventilatoren draaiden weer en weer naar huis (“neem je kast mee, dan bekijk ik het hier” Met mijn grote bak hoefde ik gelukkig alleen de straat over, maar ik heb wel wat rare blikken gehad ;-). ). Aangesloten en toen kreeg ik meteen de melding: CPU overheated! Shut down. Dan kun je alleen nog maar grote ogen opzetten en als een gek op de uitknop drukken. En maar hopen dat er niks beschadigd is. Twee dagen later kwam de koelpasta binnen en ik had al gezocht hoe ik deze moest aanbrengen. Koelpasta erop, fluitje van een cent, maar denk je dat ik die ventilator weer terugkreeg? Er zitten 4 pins aan en die moeten in de moederbord gedrukt worden totdat je een klik hoort. Ik dacht, het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik de moederbord verbuig?? En dat ik met die bak weer de straat over moet, dat is mijn eer te na. Lang leve de YouTube filmpjes voor dummies; er blijkt een systeem in die pins te zitten. Met een hartslag van een halve marathon loper en 10 shagjes later is het gelukt en de pc draaide op een keurige temperatuur! Maar…..de d-schijf was verdwenen en de hoofdtelefoon aansluiting deed het niet. * zucht * Een week later kast weer open en ik wist al waar ik moest zoeken, er zaten natuurlijk kabels los. En het is gelukt, alles doet het weer!! En daar ben ik best wel trots op, hier, in dit huishouden van plakband en tie ribs.

Op de d – schijf stonden nog bewerkingen die ik voor Selkie had gemaakt. Onder andere de eerste encouter met een zeehond in Schotland. Het moest op een specifieke plek en we hadden twee kansen. We hadden de eerste keer in Treshnish op die plek zeehonden gezien, maar die kans krijg je maar 1 keer. Voor de film heb ik toen 2 video’s samengevoegd om toch het beeld van de zeehond op die specifieke plek te hebben. Folkert had ooit een video gemaakt van een huiler op het wad en ik had op de plek van Schotland een video gemaakt. Normaal gesproken werken filmmakers met groene of blauwe schermen, dan kan je die kleur filteren en er andere beelden voor in de plaats zetten. Maar de kleur van de zeehond op het wad was bijna hetzelfde als de achtergrondkleur, dat betekent dat je niet kunt filteren en dus heb ik die zeehond frame voor frame uitgeknipt (48 uur werk) en in de andere video gemonteerd. Ik ben best wel trots op dit resultaat.

Ik ga ervan uit dat ik nu minimaal nog 5 jaar van deze pc kan genieten, maar voordat het op de een of andere manier verdwijnt, onder de engelse vertaling van dit stuk de originele footage en het resultaat. Voor de geïnteresseerden de link naar de trailer van Selkie waar ook een bewerking in zit waarin de hoofdrolspeler in een zeehond verandert.

En nu….fijne ZONdag!

Nancy

Most likely everyone knows the sound of his or her devices well. It struck me a few weeks ago that my PC started to make a lot of noise. Speccy showed that the processor got way too hot, as much as 103 degrees when running for example antimalware bytes. OMG! When inspecting my PC, the big fans didn’t work. And I had the suspicion that the thermal paste had to be replaced. I made an appointment with André and found that the fans were not connected (!). Last year, before I made the whole project Selkie, I have installed a new video card and since then these fans have not worked. What a disaster; All those effects have only been made on the fan of the video card and the processor. So the thermal paste was pulverized, but this was not in stock. PC put together, fans turned again and back home ( “Take your PC with you, then we’ll inspect it here ” With my big system I only had to cross the street, but I have had some weird looks;-).). Connected and then I immediately got the message: CPU overheated! Shut down. Then you can only stare with wide open eyes and press the off button like crazy. And hope that nothing is damaged. Two days later, the thermal paste came in and I had already searched for how to apply it. Thermal paste applied, peace of cake, but do you think I got that fan screwed back on? There are 4 pins on it and they have to be clicked in the motherboard until you hear a click. I thought, surely it can’t be the intention that I bend the motherboard??? And that I have to cross the street again, there is no honour in that. Bless YouTube movies for Dummies; There appears to be a system in those pins. With a heartbeat of a half marathon runner and 10 cigarettes later it succeeded and the PC showed a neat temperature! But…..the D drive was gone and the headphone jack did not work. * sigh * Open a week later my pc again and I already knew where to look, there were of course cables loose. And I succeeded, everything is working again!! And I’m quite proud of this, here, in this household of sticky tape and tie ribs.

On the D-drive there were some effects I made for Selkie. Among others, the first encouter with a seal in Scotland. It had to be in a specific place and we had two chances. We had seen seals on that spot the first time in Treshnish, but you get that chance only one time. For the film I then merged 2 videos to have the image of the seal on that particular spot. Folkert had once made a video of a seal pup on the mudflats and I had made a video on the spot of Scotland. Normally filmmakers work with green or blue screens, you can filter that color and put other images in place. But the color of the seal on the mudflats was almost the same as the background color, which means that you can not filter and so I cut out that seal frame by frame (48 hours of work) and in the other video mounted. I’m quite proud of this result.

I am assuming that I can now enjoy this PC for at least 5 years, but before it disappears somehow, under the English translation of this piece, the original footage and the result. For those amongst you who are interested the link to the trailer of Selkie where you can also see an editing in which the protagonist changes in a seal.

And now…. have a nice SUNday!

Nancy

 

 

 

trailer Selkie